Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de asistenta juridica

CONTRACT DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ

Art. 1. Între
Dl./D-na ......................., cu domiciliul în .............., str. ..... .............., nr. ...., în calitate de avocat, înscris în Baroul .............
şi
S.C. ........................., cu sediul în ..............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ..............., cod fiscal nr. .................., reprezentantă prin ................, în calitate de .................., denumită în continuare CLIENT
s-a încheiat următorul contract în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale statutului profesiei de avocat:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl constituie serviciile de asistenţă juridică acordate de avocatul ..................... clientului, contra unui onorariu.
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o durată de ................. şi intră în vigoare la data semnării lui.
Art. 4. ONORARIUL
Pentru asistenţa juridică prestată, CLIENTUL va plăti un onorariu net de ........ lei lunar, pentru perioada prevăzută la art. 3. Plata se va efectua la data de ..... ale fiecărei luni.
Onorariul prevăzut la alin. 1 nu cuprinde intervenţiile necesare pentru apărarea drepturilor şi intereselor CLIENTULUI în justiţie sau în faţa instanţelor arbitrale ori a organelor administrativ-jurisdicţionale.
Art. 5. REGIMUL CHELTUIELILOR
Cheltuielile făcute de avocat pentru îndeplinirea activităţilor de asistenţă juridică ce fac obiectul prezentului contract (cheltuieli de deplasare, telefon, fax, taxe notariale etc.) vor fi suportate de către CLIENT.
Acestea vor fi achitate de către CLIENT pe măsura efectuării lor.
Art. 6. OBLIGAŢIILE AVOCATULUI
Avocatul se obligă să efectueze, la cererea clientului, următoarele servicii:
- reprezentarea şi apărarea cu mijloace specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale CLIENTULUI în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi orice persoană fizică sau juridică;
- consultaţii şi comentarii asupra actelor normative care au sau pot avea implicaţii asupra activităţii CLIENTULUI, pe măsura apariţiei lor;
- redactarea de acte juridice necesare îndeplinirii activităţilor CLIENTULUI.
Art. 7. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI
CLIENTUL se obligă:
- să furnizeze corect, avocatului toate informaţiile cerute de acesta pentru îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul prezentului contract;
- să plătească onorariul de avocat în cuantumul şi la termenele stabilite în contract, precum şi toate cheltuielile menţionate la art. 5 din contract.
Art. 8. CONFIDENŢIALITATEA
Avocatul se obligă să păstreze confidenţialitatea şi secretul profesional cu privire la activitatea şi la relaţiile comerciale ale clientului.
CLIENTUL este obligat să păstreze confidenţialitatea asupra onorariilor percepute de AVOCAT şi asupra activităţii acestuia.
Art. 9. ALTE CLAUZE
Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi, dau celeilalte părţi, dreptul de a rezilia contractului, cu o notificare prealabilă în termen de 15 zile.
Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea şi interpretarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile se vor deferi instanţelor judecătoreşti.
Încheiat astăzi ........., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare dintre părţi.

AVOCAT, CLIENT,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de asistenta juridica.rtf15.8 KB2921în urmă cu 16 ore 4 minute
Contract de asistenta juridica.doc76.5 KB4383în urmă cu 1 zi 9 ore
Your rating: None Average: 7 (3 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 11 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies