magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de asigurari sociale

CONTRACT DE ASIGURĂRI SOCIALE

Încheiat în baza art. 5 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de ................................ şi înregistrat sub nr. .................... din data de ........................ la Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului .................... /municipiului Bucureşti

Între

..........................., posesor al actului de identitate seria ......... nr. .........., cod numeric personal ........................, născut la data de ...................... în localitatea ............., judeţul ................... .................., domiciliat în localitatea ...................., str. ....... .............. nr. ...., judeţul .........., în calitate de persoană asigurată, care prestează munca pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii la S.C. ...........................,

şi

Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului ................. .........../municipiului Bucureşti, reprezentată prin director general ......... ..................., în următoarele condiţii:

1. Venitul lunar asigurat care reprezintă baza de calcul a drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale şi care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe ţară, convenit prin prezentul contract de asigurări sociale, este de ................ lei. (în cifre şi litere).

2. Subsemnatul(a) ..........................................., în calitate de asigurat, mă oblig să depun lunar contribuţia de ............% din venitul lunar asigurat în cuantum de ............ lei, până la sfârşitul lunii pentru luna în curs, în contul de disponibilităţi nr. ....... al Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului .............../municipiului Bucureşti, deschis la trezoreria .................... .

3. Contribuţia lunară de 5% din venitul lunar asigurat, pentru pensia suplimentară, în cuantum de ................... lei, o voi depune lunar, până la sfârşitul lunii pentru luna în curs, în contul nr. ............................. deschis la trezoreria ..................... .

4. Comisionul de 0,75% din venitul lunar asigurat, pe care îl datorez pentru păstrarea şi completarea carnetului de muncă, de ........................ lei, îl voi depune lunar, până la sfârşitul lunii următoare celei pentru care plata este datorată, în contul ................................, deschis la Trezoreria ........................ .

5. Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului ........................./municipiului Bucureşti, în calitate de asigurator, se obligă să achite asiguratului ................................ drepturile prevăzute de legislaţia de asigurări sociale în vigoare.

6. Perioada în care s-au achitat contribuţiile prevăzute mai sus constituie perioada de contribuţie pentru stabilirea drepturilor de asigurări sociale prevăzute de lege, în cazul în care contribuţiile s-au calculat şi s-au virat la venitul lunar asigurat, stabilit prin contract.

7. Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părţi contractante, realizat în formă scrisă. Când una dintre părţi nu este de acord cu modificarea cerută de cealaltă parte, contractul se derulează în condiţiile anterioare, cu excepţia situaţiei în care se solicită rezilierea lui.

8. Modificarea venitului asigurat, în sensul creşterii acestuia, la o dată la care unul dintre riscurile asigurate s-a produs sau există certitudinea producerii lui în termen de cel mult 6 luni de la acea dată, este lovită de nulitate. Calculul şi plata prestaţiilor în aceste situaţii se efectuează la venitul asigurat anterior modificării intervenite în contractul de asigurări sociale.

9. Contractul de asigurări sociale poate fi reziliat la cererea oricăreia dintre părţi.

10. În cazul rezilierii contractului de asigurări sociale, contribuţiile achitate nu se restituie, iar perioada de contribuţie se valorifică la stabilirea drepturilor la pensie.

11. Contractul de asigurări sociale încheiat la o data la care unul dintre riscurile asigurate, cu excepţia limitei de vârsta, s-a produs sau există certitudinea producerii lui în termen de cel mult 6 luni de la acea data este lovit de nulitate. În aceste cazuri contribuţia de asigurări sociale achitată se restituie.

12. Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale, a contribuţiei la pensia suplimentară şi a comisionului atrage plata majorărilor prevăzute de lege.

13. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială teritorială, iar altul la asigurat.

14. Anexa prevăzută la prezentul contract face parte integrantă din acesta.

Asigurator,

.......................

L.S.

Asigurat,

.......................

NOTA:

1. Asiguratul se obligă:

- să prezinte convenţia de prestări de servicii la încheierea şi modificarea prezentului contract;

- să solicite modificarea venitului lunar asigurat anterior datei de la care acesta produce efecte între părţi.

2. Asiguratul va achita contribuţia de asigurări sociale la ............

3. Persoana care încheie contract de asigurări sociale nu beneficiază de grupa superioară de muncă.

4.:

- am primit carnetul de muncă cu seria ................. nr. ................ (semnătura şi parafa Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului/municipiului Bucureşti) ..............................................

- am predat carnetul de muncă .............................. (semnătura asiguratului)

- declar pe propria răspundere că nu am şi nu am avut carnet de muncă ........................ (semnătura)

- declar pe propria răspundere că desfăşor/nu desfăşor activităţi pe bază de contract de muncă.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract asigurari sociale.rtf21.42 KB1721în urmă cu 2 zile 17 ore
Contract asigurari sociale.doc21.42 KB2303în urmă cu 3 zile 13 ore
Your rating: None Average: 5.9 (7 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 2 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies