magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de antrepriza 2

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Art. 1. PĂRŢILE

Prezentul contract se încheie între: S.C. ................................. S.R.L., cu sediul în ..........., str. .............., nr. ....................., sector .........., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ...................., reprezentată prin .............., în calitate de antreprenor, numită în continuare ANTREPRENOR;

S.C. ................................. S.R.L., cu sediul în ............., str. ............... nr. ..............., sector, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ..................., reprezentată prin ............., numită în continuare BENEFICIAR

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

ANTREPRENORUL va construi BENEFICIARULUI un imobil ce se va realiza pe terenul situat în ..............., str. ............. nr. ............., conform proiectului anexat prezentului contract, proiect aprobat de beneficiar.

Art. 3. PREŢUL ANTREPRIZEI

Preţul antreprizei plătit de beneficiar este de ......... şi va fi achitat în rate, după cum urmează:

- .....% din sumă la data semnării contractului;

- .....% din sumă la data finalizării construcţiei;

- .....% din sumă la data încheierii finisării construcţiei;

- .....% din sumă la data semnării procesului-verbal de predare-primire;

- .....% din sumă în 5 zile de la semnarea procesului-verbal de predate-primire;

Preţul include TVA şi se va efectua prin ordin de plată în termen de 5 zile de la emiterea facturii de către antreprenor.

Art. 4. TERMENUL

Termenul de realizare a construcţiei este de .......... luni de la data semnării prezentului contract.

Neexecutarea în termen atrage pentru antreprenor plata de penalităţi de ....% pe zi de întârziere, până la predarea finală a lucrării.

Art. 5. OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI

Antreprenorul va procura materialele necesare realizării construcţiei şi va executa lucrarea conform proiectului aprobat de beneficiar, cuprins în Anexa I a prezentului contract.

Antreprenorul va preda beneficiarului la cheie construcţia la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 din prezentul contract.

Antreprenorul este obligat să obţină toate autorizaţiile necesare pentru executarea contractului.

Art. 6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul va recepţiona şi va lua în primire lucrarea după terminarea ei la cheie, pe baza procesului-verbal de recepţie.

Beneficiarul poate transmite unui terţ drepturile şi obligaţiile provenite din prezentul contract.

Art. 7. GARANŢII

Antreprenorul răspunde pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el şi pentru viciile ascunse ale construcţiei, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

Antreprenorul nu garantează pentru viciile aparente în momentul recepţiei fără rezerve de către beneficiar. Părţile înţeleg prin vicii aparente, viciile pe care un beneficiar vigilent le-ar fi remarcat sau ar fi trebuit să le observe, în cadrul procedurii de recepţie.

Antreprenorul răspunde şi garantează calitatea lucrărilor şi construcţiilor timp de 18 luni de la data recepţiei finale a lucrării, obligându-se să remedieze în acest interval toate defectele de calitate apărute, cu excepţia celor datorate culpei beneficiarului în cazul viciilor ascunse, antreprenorul răspunde şi garantează dacă s-au ivit într-un interval de zece ani de la recepţia finală a lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata existenţei construcţiei, pentru vicii ale structurii de rezistenţă.

Art. 8. PROIECTELE

Proiectele de construcţie, împreună cu planul de situaţie şi tabelul de finisaje, precum şi fişa procesului-verbal de recepţie vor fi vizate de beneficiar şi se vor afla în Anexa la prezentul contract, făcând parte integrantă din acesta.

Orice detaliere a daunelor prezentului contract, cuprinsă în aceste anexe, obligă întocmai părţile. În caz de divergenţă între prevederile unei clauze din contract şi o dispoziţie din anexă, prevalează dispoziţia din anexele indicate în alineatul precedent.

Art. 9. MODIFICĂRI ALE PROIECTULUI

În cazul în care din dorinţa beneficiarului rezultă necesitatea unor lucrări suplimentare, acestea se vor menţiona într-un act adiţional semnat de părţi prin care se va stipula şi valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca şi timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare şi predare.

Sumele suplimentare vor fi achitate de beneficiar prin ordin de plată în termen de 15 zile de la semnarea actului adiţional, în cazul în care este vorba de modificări ale proiectului iniţial şi în condiţiile de plată stipulate la art. 3 în cazul unor construcţii auxiliare tot pe terenul aferent clădirii.

Art. 10. PENALITĂŢI DE îNTÂRZIERE

În caz de întârziere în execuţie din culpa sa, antreprenorul va plăti penalizări de ......% pe zi de întârziere din valoarea aferentă părţii de construcţie nerealizate din culpa sa.

Art. 11. TEMPERATURA

Lucrările de construcţii se sistează la temperaturi de ....... grade C.

Temperaturile se constată la locul şantierului şi se comunică beneficiarului de îndată de către antreprenor.

Perioada în care lucrările se sistează în condiţiile enunţate la alin. 1. va prelungi termenul prevăzut în art. 4 din prezentul contract.

Art. 12. DIRIGINTELE

Beneficiarul îşi va putea numi un diriginte de şantier care va supraveghea derularea antreprizei conform contractului şi anexelor sale.

Neexercitarea de către beneficiar a dreptului de mai sus nu poate opri derularea antreprizei.

Art. 13. RECEPŢIA LUCRĂRII

La finalizarea lucrărilor de execuţie, recepţia se va face de către beneficiar pe baza unui proces-verbal de recepţie semnat de beneficiar sau împuternicitul acestuia şi de reprezentantul antreprenorului, în ziua stabilită de comun acord de părţi. Termenul maxim acordat pentru recepţie este de 3 zile de la comunicare.

Din momentul semnării procesului-verbal de recepţie finală, riscurile lucrului şi ale contractului (calamitate, distrugeri, accidente) trec asupra beneficiarului.

Art. 14. FORŢA MAJORĂ

Riscul contractului este suportat de către antreprenor până la data recepţiei finale a lucrării de către beneficiar.

Antreprenorul va fi exonerat de răspundere pentru distrugerea lucrului sau pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale în caz de forţă majoră, aşa cum este ea reglementată.

Părţile convin ca fiind forţă majoră şi intervenţia normativă contrarie.

Forţă majoră în care se află antreprenorul va fi notificată beneficiarului în termen de şapte zile de la apariţia sa.

Art. 15. LITIGII

În cazul apariţiei unor litigii în legătură cu executarea prezentului contract, se va încerca soluţionarea amiabilă a acestora.

Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părţi de a concilia, se va supune litigiul spre soluţionare Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României din Bucureşti.

Se consideră refuz de conciliere inclusiv sesizarea directă a Curţii de Arbitraj de către una din părţile contractului.

Art. 16. DREPTUL APLICABIL

Părţile aleg ca lex causae pentru încheierea, interpretarea, executarea şi încetarea prezentului contract, inclusiv pentru litigiile ce ar interveni între ele, dreptul român.

Art. 17. TERENUL

Cota indiviză de teren aferentă construcţiei care face obiectul prezentului contract va trece în proprietatea beneficiarului în momentul semnării de către acesta a procesului-verbal de predare-primire al construcţiei respective.

Art. 18. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul contract include şi anexele care fac parte integrantă din acesta.

Prezentul contract s-a încheiat la ..............., astăzi, ........, în trei exemplare originale.

ANTREPRENOR,

BENEFICIAR,
 

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de antrepriza 2.rtf16.67 KB2594în urmă cu 1 săptămână 1 zi
Contract de antrepriza 2.doc82 KB3486în urmă cu 4 zile 9 ore
Your rating: None Average: 4.8 (4 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 6 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies