magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de mandat 4

CONTRACT DE MANDAT

CAPITOLUL I
Părţile contractante

Art. 1. - Între Ministerul (Consiliul local sau judeţean) ........ în calitate de reprezentant al statului român, ca acţionar (asociat) la Societatea Comercială ........., cu sediul în ......, str. ...., nr. ....., judeţ/sector ......., în calitate de mandant, şi ........ salariat (reprezentant) al Ministerului (Consiliului local sau judeţean) ......., la Departamentul/Direcţia .........., cu domiciliul în ........., str. ......, nr. ....., bl. ......, ap. ....., judeţ/sector ......, posesorul B.I. seria ....... nr. ........., eliberat de ......., în calitate de mandatar, s-a încheiat prezentul contract de mandat.

CAPITOLUL II
Condiţiile mandatului

Art. 2. - În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările ulterioare, Ministerul (Consiliul local sau judeţean) ..........., în calitatea sa de reprezentant al statului ca acţionar (asociat) la societăţile comerciale cu capital parţial sau integral de stat din ramurile economice din aria de activitate a Ministerului (Consiliului local sau judeţean), acordă toate împuternicirile persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea Ministerului (Consiliului local sau judeţean) ....... de reprezentant al statului ca acţionar (asociat), iar mandatarul îşi asumă obligaţia încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condiţiile prevăzute de lege pentru a avea această calitate.

CAPITOLUL III
Obiectul contractului

Art. 3. - Mandantul împuterniceşte pe mandatar în limitele stabilite prin prezentul contract să reprezinte interesele capitalului de stat în Societatea Comercială ........... .

Art. 4. - Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terţilor.

CAPITOLUL IV
Termenul contractului

Art. 5. - Prezentul contract se încheie pe termen de ..............

CAPITOLUL V

A. Obligaţiile părţilor contractante - obligaţiile mandatarului

Art. 6. - În perioada în care capitalul societăţii comerciale este integral sau parţial de stat, mandatarul îndeplineşte alături de ceilalţi reprezentanţi ai statului obligaţiile adunării generale a acţionarilor (asociaţilor), stabilite prin legislaţia în vigoare şi statutul societăţii.
Art. 7. - Mandatarul, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin conform legislaţiei în vigoare, are obligaţia ca, ori de câte ori constată situaţii de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a unităţii, să anunţe şi să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.
Art. 8. - Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durată contractului şi răspunde faţă de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 7.

B. Obligaţiile mandantului

Art. 9. - Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situaţiile prevăzute la art. 7. Totodată, mandantul se obligă să instruiască mandatarul pentru asigurarea corelării intereselor societăţii comerciale cu interesele generale ale capitalului de stat.

CAPITOLUL VI
Modificarea contractului

Art. 10. - Prezentul contract se poate modifica la iniţiativa uneia dintre părţi cu acordul ambelor părţi.

CAPITOLUL VII
Încetarea contractului

Art. 11. - Mandatul se stinge prin:
- expirarea termenului;
- imposibilitatea fortuită de executare;
- revocarea mandatarului;
- renunţarea mandatarului;
- moartea mandatarului;
- punerea sub interdicţie judecătorească a mandatarului;
- aplicarea prevederilor art. 39 din Legea nr. 58/1991.

Renunţarea se va face prin notificare şi restituirea de către mandatar a contractului.
Restituirea contractului se va face şi în caz de revocare a mandatului.
Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale

Art. 12. - Clauzele prezentului contract nu se pot completa cu dispoziţii contrare celor privitoare la mandat din Codul civil şi Codul comercial.

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării.

MINISTRUL (CONSILIUL LOCAL SAU JUDEŢEAN),

Mandatar,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de mandat 4.rtf16.24 KB1774în urmă cu 4 zile 11 ore
Contract de mandat 4.doc81 KB2097în urmă cu 3 zile 12 ore
Your rating: None Average: 8.5 (2 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 3 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies