magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de locatiune de autovehicule

CONTRACT DE LOCATIUNE DE AUTOVEHICULE
Incheiat astazi…………………….
La ………………………………….

I. PARTILE CONTRACTANTE
I.1. S.C. …………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. ,
Cu sediul social in ……………. Str. …………… nr. ……… ,
Bloc …. , scara …….. , etaj …….. , apartament …… , sector/judet ………. , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………. , sub nr. …………… din …………. , cod fiscal nr. ……………. Din ……………… , avand contul nr. ………… deschis la …………… , reprezentata de ………………… , cu functia de …………….. , in calitate de locator, pe de o parte, si
Sau
1.1. Intreprinderea/Asociatia ……………………………………… ,
Cu sediul in ………………. Str. ……………….. nr. ……… ,
Bloc .. , scara ….. , etaj …… , apartament …… , sector/judet ……………. , posesoarea autorizatiei nr. …………….. din ……………. , eliberata de Primaria ………………….. , codul fiscal nr. ………. Din …………… ,
Avand contul nr. …………………. , deschis la ……………. ,
Reprezentata de ……………….. , cu functia de ……….. , in calitate de locator, pe de o parte, si
1.2. S.C. …………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. ,
Cu sediul social in ……………… str. ………….. nr. ……….. ,
Bloc …… , scara …… , etaj …… , apartament ……… , judet/sector …………. , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………… , sub nr. ………….. din ………….. , cod fiscal nr. ………………… din ……………… , avand contul nr. …………… , deschis la ……………… , reprezentata de ………………. , cu functia de …………… , in calitate de locatar, pe de alta parte,
Sau
I.2. Asociatia/Fundatia …………………………………………… ,
Cu sediul in ……………….. , str. ……………. Nr. ……… , bloc …….. , scara ……. , etaj ……… , apartament ……… , sector/judet ………….. , inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………. Din …………… , a Tribunalului …………… , codul fiscal nr. ………. Din ……………… , avand contul nr. ……………… , deschis la …………………….. , reprezentata de ……………….. , cu functia de ………………………… , in calitate de locatar, pe de alta parte,
sau
1.2.Intreprinderea/Asociatia ………………………………………. ,
Cu sediul in ……………. , str. …………………. Nr. ……….. ,
Bloc …… , scara …. , etaj …….. , apartament ……….. , sector/judet …………….. , posesoarea autorizatiei nr. …………….. din ……………… , eliberata de Primaria ……………….. , codul fiscal nr. ……………. Din ……………. , avand contul nr. ……………… , deschis la ………………. , reprezentata de ………………… , cu functia de …………… , in calitate de locatar, pe de alta parte,
Sau
1.2. D ……………………… , domiciliat in ……………………… ,
Str. ……………. Nr. ………. , bloc …….. , scara ……. , etaj ………… , apartament ……… , sector/judet ……………. , nascut la data de ………………….. in ………………… sector/judet …………….. , fiul lui …………… si al …………………….. , posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …….. nr. ………………. , eliberat de ………………., cod numeric personal ………………… , in calitate de locatar, pe de alta parte,
Au convenit sa incheie prezentul contract de locatiune de autovehicule, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract il constituie inchirierea de catre
locator locatarului a unui numar de ……….. autovehicule
astfel:
a) Autobuze/microbuze/limuzine pentru transport persoane:
1. …………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………
in scopul ………………. Pe traseele ……………………….. .
b) Vehicule tragatoare cu remorca/autobasculante/cami-
Oane/furgonete s.a.:
1. ………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………….
Etc.
In scopul ………………. Pe traseele ……………………….. .
2.2. Locatorul, pe toata durata contractului isi pastreaza dreptul
de proprietate deplina asupra autovehiculelor inchiriate,
care fac obiectul prezentului contract de locatiune, chiar
daca efectueaza, din initiativa si pe cheltuiala sa, eventuale
modificari, cu conditia ca acestea sa nu afecteze realizarea
clauzelor sale.
2.3. Locatarul, pe intreaga durata a executarii prezentului con-
tract:
a) nu poate fi obligat sa restituie contravaloarea eventua-
lelor imbunatatiri aduse sau eventualelor reparatii efectuate din initiativa locatarului si cu acceptul locatorului autovehiculelor inchiriate;
b) nu va putea vinde, subinchiria sau dispune de autovehi-
culele puse la dispozitia sa decat in conditiile prevazute de prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI
III.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de ……………
Incepand din ziua semnarii.
III.2. Incepand din ziua semnarii prezentului contract, locatorul nu
Va mai putea incheia contracte, cu terte persoane, avand ca obiect autovehiculele mentionate la Cap. II decat daca, in termen de …………. Zile de la incheierea duratei prezentului contract, partile nu au incheiat un act aditional privitor la prelungirea lui.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
IV.1. Locatorul are urmatoarele obligatii:
a) sa puna la dispozitia locatarului, pentru efectuarea transporturilor in scopul prevazut la Cap. II, pe intreaga durata a contractului, numarul de autovehicule stabilit, care sa satisfaca cerintele standard pentru transporturile interne si internationale;
b) sa inlocuiasca in cel mai scurt timp posibil, autovehiculele avariate grav, indiferent de locul unde se afla ele;
c) sa asigure conditiile necesare ca soferii si ajutorii de soferi sa se prezinte, in toate imprejurarile, intr-o tinuta decenta si sa aiba o comportare civilizata fata de persoanele cu care vin in contact prin natura obligatiilor lor de serviciu;
d) sa ia masuri ca sa determine efectuarea repararii eventualelor defectiuni aparute la autovehiculele care fac obiectul prezentului contract, in contul sau.
IV.2. Locatarul are urmatoarele obligatii:
a) sa suporte urmatoarele cheltuieli ocazionate de executarea prezentului contract astfel:
1. primele de asigurare facultativa de raspundere civila auto incheiate cu valabilitate numai in afara teritoriului Romaniei (‘Cartea verde’) pentru toate autovehiculele puse la dispozitia locatarului, ce urmeaza a fi folosite in trafic international;
2. taxele pentru eliberarea pasapoartelor si obtinerea vizelor de tranzit si a celor de intrare, pentru toti soferii si ajutorii de soferi afectati autovehiculelor folosite de locatar in trafic international;
b) sa achite chiria autovehiculelor folosite la termenele stabilite.

V. PRETUL CONTRACTULUI
V.1. Locatarul are obligatia ca pentru autovehiculele care ii vor fi
Puse la dispozitie de catre locator sa plateasca o chirie de …………… pentru fiecare km parcurs de autovehiculele puse la dispozitie de acesta, de la garaj (locul de parcare) de unde pleaca acestea si pana la reintoarcerea in garaj (locul de parcare) in urmatoarele conditii:
a) sumele se vor plati in lei, in contul deschis la banca locatorului;
b) chiria datorata de locator se va plati astfel:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
V.2. In afara sumelor pe care le plateste locatorului drept chirie,
Locatarul mai suporta:
a) costul carburantilor consumati pe durata transporturilor efectuate la cererea sa;
b) contravaloarea dotarilor suplimentare ce urmeaza a se face la cererea locatarului, dotari care sunt si raman in proprietatea locatarului;
c) o diurna de deplasare de …………. Pe zi, pentru 24 de ore, precum si toate cheltuielile de cazare la hotel clasa a …………. –a, a soferilor si ajutorilor de soferi.
V.3. Locatarul nu are nici un fel de raspundere pentru uzura
(fizica si morala) a autovehiculelor si nici pentru deprecierea
valorii lor.
VI. CLAUZA PENALA
VI.1. Locatorul raspunde de neindeplinirea obligatiilor asumate
Prin prezentul contract, caz in care poate rezilia contractul dupa o prealabila notificare scrisa, si, ca urmare, locatorul:
a) nu mai are dreptul la chiria si la celelelte categorii de varsaminte la care este obligat locatarul, din momentul neindeplinirii obligatiilor de catre locator;
b) va plati o penalitate de…………….. , daca incheie contracte cu terte persoane fizice sau juridice, cu activitate si trasee similare cu cele stabilite de parti, in conformitate cu prevederile prezentului contract;
c) va plati o penalitate de ………….. , pentru fiecare zi de intarziere in punerea la dispozitie a autovehiculelor in conditiile prevazute de prezentul contract, schimbarea celor avariate sau neefectuarea remedierii defectiunilor;
d) va plati eventuale daune-interese provocate locatarului din culpa sa.
VI.2. Locatarul va raspunde de neindeplinirea obligatiilor ce-I revin din prezentul contract, dupa o prealabila notificare scrisa, caz in care locatarul:
a) nu va putea beneficia de serviciile la care s-a obligat locatorul prin prezentul contract;
b) va plati o penalitate de ………….% pentru fiecare zi de intarziere in plata chiriei la termenele prevazute de prezentul contract;
c) va plati eventuale daune-interese provocate locatorului din culpa sa.

VII. CESIUNEA SI DIVIZAREA CONTRACTULUI
VII.1. Nici una dintre partile prezentului contract nu va putea
Cesiona drepturile si obligatiile sale ce rezulta din acesta unei terte persoane, fara acordul prealabil, dat in scris, de catre cealalta parte.
VII.2. Acordul scris se comunica cedentului in termen de …………
De la data cand acesta a cerut cesionarului consimtamantul.
VII.3. In cazul in care cesionarul nu raspunde in termenul sus-
Aratat, se considera ca acesta nu a consimtit la cesiunea contractului.
VII.4. In cazul in care o clauza sau o parte a prezentului contract
Va fi declarata nula sau va fi anulata, clauzele ramase valide isi vor produce, in continuare, efectele cu exceptia cazurilor in care clauza sau partea declarata nula sau este anulata, contine o conditie esentiala pentru prezentul contract.

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI
VIII.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti, in cazul cand oricare dintre parti:
a) nu-si executa o obligatie considerata esentiala pentru acest contract. Prin ‘obligatie esentiala’ partile inteleg:
1. punerea la dispozitie a autovehiculelor;
2. plata chiriei pentru folosirea lor;
3. ……………………………………………………………… ;
4. ……………………………………………………………… ;
b) este declarata in incapacitate de plati sau in faliment, ori declanseaza procedura de lichidare, inainte de inceperea executarii prezentului contract;
c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale, prevazute in prezentul contract, fara a avea acordul celeilalte parti;
d) isi incalca oricare dintre obligatiile sale dupa ce a fost avertizata de catre cealalta parte ca o noua incalcare a lor va atrage rezilierea contractului.
VIII.2. Partea care invoca incetarea prezentului contract are obli-
Gatia sa notifice celeilalte parti in cauza de incetare a lui cu maximum …………. Zile inainte de data la care aceasta urmeaza sa-si produca efectele.
VIII.3. Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
VIII.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea contractului.

IX. FORTA MAJORA
IX.1. Nici una dintre partile contractantenu raspunde de neexe-
Cutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
IX.2. Partea care invoca forta najora este obligata sa notifice
Celeilalte parti, in termen de ………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
IX.3. Daca in termen de …………….. (zile, ore) de la producere,
Evenimentul respectiv nu inceteaza partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

X. NOTIFICARI
X.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adre-
Sata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
X.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi
Transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
X.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se con-
Sidera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
X.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una
Dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XI. LITIGII
XI.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea
Prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
XI.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale
Amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

XII. CLAUZE FINALE
XII.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act
Aditional incheiat intre partile contractante.
XII.2. Prezentul contract impreuna cu anexele sale care fac parte
Integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
XII.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexerci-
Tarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
XII.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de …………
Exemplare, din care ……………. Astazi …………….. , data semnarii lui.

LOCATOR LOCATAR

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de locatiune de autovehicule.rtf68.24 KB1386în urmă cu 13 ore 15 minute
Contract de locatiune de autovehicule.doc106.5 KB1763în urmă cu 13 ore 16 minute
Your rating: None Average: 9.5 (2 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 3 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Servicii funerare internationale - Black Friday


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies