magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de leasing automobil

CONTRACT DE LEASING

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Societatea comercială ........................ cu sediul în ........... str. ........ nr. .... sect. .... al municipiului Bucureşti/judeţul ............... tel. ........... fax.............. înmatriculată în Registrul Comerţului ............... sub nr. ............ având contul nr. ................. la Banca ................... şi codul fiscal nr. .................... prin reprezentanţi legali ............... ........... având funcţia .................. cetăţean ................... posesor al actului de identitate/paşaport nr. ............. în calitate de LOCATOR şi
Societatea comercială .......................... cu sediul în ............. str. ......... nr. .... sect. ......... al municipiului Bucureşti/judeţul ............... tel. ........... fax .............. înmatriculată în Registrul comerţului .............. sub nr. ............... având contul nr. ............. la Banca ................... şi codul fiscal nr. ............... prin reprezentanţi legali ........... .............. având funcţia .................. cetăţean ............... posesor al actului de identitate/paşaport nr. ....................... în calitate de UTILIZATOR.
S-a încheiat prezentul contract.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
LOCATORUL ................ se obligă să transmită UTILIZATORULUI dreptul de folosinţă şi posesia unui automobil marca ......................., având caracteristicile tehnice prezentate în anexa I la contract, iar UTILIZATORUL să plătească şi să preia acest bun.
Art. 3. VALOAREA DE INTRARE a automobilului este de .....................
Art. 4. DURATA CONTRACTULUI
Contractul se încheie pe o durată de 36 luni, cu începere de la data de ................. până la data de ..............
Art. 5. VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea contractului este de .....................
Plăţile sunt eşalonate potrivit tabelului de mai jos:

..................................................
..................................................
..................................................

În cazul exprimării de către UTILIZATOR a opţiunii de cumpărare, transferul de proprietate se va face la valoarea reziduală la care se adaugă taxele de import.
Art. 6. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Plata se va face prin transfer bancar în contul indicat de LOCATOR în facturi. Transformarea obligaţiilor de plată din valută în lei se face la cursul zilei afişat de BNR. Diferenţele de curs dintre cel utilizat în facturi şi cel din ziua încasării de către LOCATOR mai mari de 2% se regularizează de părţi prin achitarea diferenţei către partea dezavantajată.
Art. 7. TERMEN DE LIVRARE
UTILIZATORUL şi-a ales obiectul leasingului în conformitate cu propriile necesităţi funcţionale.
Termenul de livrare este de cel mult 15 zile de la încasarea de către LOCATOR a ratei 1.
Art. 8. PREDAREA-PRIMIREA
UTILIZATORUL va prelua obiectul leasingului în termenul prevăzut la art. 6. data exactă a predării-primirii fiind comunicată în scris de către LOCATOR.
Locul predării-primirii va fi .............................................
Predarea-primirea obiectului leasingului se va face numai către reprezentantul autorizat al UTILIZATORULUI la prezentarea de către acesta a împuternicirii de reprezentare.
Predarea-primirea obiectului leasingului se consemnează într-un proces-verbal care atestă condiţia conformă cu caracteristicile tehnice şi funcţionabilitatea obiectului leasingului.
Perioada de leasing începe odată cu predarea-primirea. Dacă UTILIZATORUL întârzie preluarea obiectului leasingului, perioada de leasing va începe în ziua în care trebuia efectuată predarea-primirea. În cazul neefectuării predării-primirii din vina uneia din părţi, aceasta va suporta penalităţi de ........
Art. 9. ÎNTREŢINEREA
UTILIZATORUL va folosi obiectul leasingului în mod corespunzător şi-l va păstra într-o stare de funcţionare şi estetică ireproşabile.
Obiectul leasingului va fi întreţinut de către UTILIZATOR conform prescripţiilor FURNIZORULUI, numai în atelierele autorizate de LOCATOR. Costurile reparaţiilor, neacoperite de garanţie sau rezultând din întreţinerea în ateliere care nu sunt autorizate de LOCATOR sunt în sarcina exclusivă a UTILIZATORULUI. LOCATORUL, are un drept de retenţie asupra obiectului leasingului, până la achitarea integrală a contravalorii reparaţiilor ale căror costuri nu sunt acoperite de garanţie sau se datorează neîntreţinerii în starea prevăzută mai sus.
Art. 10. PROPRIETATE.FOLOSINŢĂ
LOCATORUL rămâne proprietarul obiectului leasingului pe toată durata contractului de leasing.
Riscurile şi beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra UTILIZATORULUI din momentul predării-primirii obiectului leasingului.
LOCATORUL garantează UTILIZATORULUI, sub condiţia respectării tuturor clauzelor contractuale, liniştita folosinţă a obiectului leasingului.
UTILIZATORUL îşi asumă în mod irevocabil, pentru întreaga perioadă a prezentului contract, totalitatea costurilor, impozitelor şi taxelor care decurg din folosirea bunului în mod direct sau prin prepuşii săi, precum şi asigurarea continuităţii plăţii ratelor de leasing, până la achitarea integrală a valorii acestora şi, după caz a valorii reziduale.
UTILIZATORUL va permite LOCATORULUI verificarea periodică a stării şi a modului de exploatare a obiectului leasingului.
Art. 11. ASIGURAREA
Costurile ocazionate de asigurarea obiectului leasingului sunt în totalitate în sarcina UTILIZATORULUI.
Asigurarea va fi încheiată la o societate de asigurare agreată de LOCATOR înaintea predării-primirii obiectului leasingului, pentru toată perioada prezentului contract şi va fi cesionată LOCATORULUI.
Art. 12. ASUMAREA RISCULUI
UTILIZATORUL îşi asumă riscul în cazurile deteriorării, daunei totale sau furtului neacoperite de poliţa de asigurare din vina sa, cât şi în cazul uzurii premature a obiectului leasingului ca urmare a utilizării şi întreţinerii neconforme dispoziţiilor art. 8.
În caz de daună totală sau furt, LOCATORUL va returna UTILIZATORULUI, din suma totală a plăţilor efectuate de către acesta în cadrul contractului de leasing şi contravaloarea despăgubirii de la societatea de asigurări, diferenţa ce depăşeşte valoarea contractului de leasing în scopul încheierii unui nou contract de leasing.
Art. 13. ÎNTÂRZIEREA PLĂŢILOR
În cazul în care UTILIZATORUL întârzie cu mai mult de .... zile lucrătoare plata obligaţiilor pecuniare ce rezultă din contractul de leasing, este obligat să plătească începând din ziua scadenţei, o penalitate de ....% pe zi de întârziere aplicată sumelor scadente.
Art. 14. VÂNZARE, RETURNARE, PRELUNGIRE
Cu ...... zile înainte de terminarea perioadei de leasing, cu condiţia ca toate ratele de leasing sau orice alte obligaţii de plată să fi fost achitate de către UTILIZATOR, acesta va putea notifica în scris LOCATORULUI despre intenţia sa de a exercita una din cele trei opţiuni:
- să cumpere obiectul leasingului achitând valoarea reziduală stabilită în contract, cu 30 de zile înainte de terminarea perioadei de leasing;
- să returneze obiectul leasingului către LOCATOR cu suportarea costurilor de returnare către LOCATOR sau FURNIZOR, în condiţiile comunicate de LOCATOR;
- să solicite prelungirea contractului de leasing, ratele de leasing urmând a fi negociate ulterior.
În cazul în care UTILIZATORUL optează pentru cumpărarea obiectului leasingului, în măsura în care toate celelalte obligaţii decurgând din contract au fost îndeplinite de fiecare din părţi, LOCATORUL se obligă expres ca, la expirarea contractului de leasing, să transfere UTILIZATORULUI dreptul de proprietate asupra bunului ce a făcut obiectul contractului de leasing.
Momentul transferului de proprietate va fi momentul confirmării în scris de către LOCATOR, a intrării în contul LOCATORULUI a sumei reprezentând valoarea reziduală.
Art. 15. FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră ivită după încheierea contractului care împiedică sau întârzie total/parţial executarea contractului apără de răspundere partea care nu şi-a putut îndeplini obligaţiile din această cauză pentru perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată, conform art. 1082-1083 Cod civil.
Prevederile articolului precedent nu se aplică în cazul în care partea care invocă forţa majoră era în întârziere.
Prin forţă majoră se înţelege un eveniment neprevăzut şi de neînlăturat, independent de voinţa părţilor care întârzie sau împiedică total/parţial îndeplinirea obligaţiilor contractuale, cum ar fi o calamitate naturală, incendiu, mobilizare, rechiziţie, insurecţie starea de război. Greva nu va fi considerată caz de forţă majoră. Partea care invocă forţa majoră este obligată să justifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia, prin notificare scrisă însoţită de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
Dacă notificarea nu s-a transmis în condiţiile stabilite, partea aflată în culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părţi, întrucât nu a făcut dovada existenţei cazului de forţă majoră.
Art. 16. MODIFICAREA CONTRACTULUI
Modificarea contractului se face de comun acord prin act adiţional semnat de ambele părţi.
Art. 17. DISPOZIŢII FINALE
Litigiile apărute în legătură cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligaţiilor contractuale se soluţionează pe cale amiabilă sau arbitrală. În lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi soluţionate la instanţele judecătoreşti competente.
Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

LOCATOR,
UTILIZATOR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de leasing automobil.rtf26.3 KB1705în urmă cu 8 ore 12 minute
Contract de leasing automobil.doc92 KB2812în urmă cu 8 ore 11 minute
Your rating: None Average: 7.3 (4 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 4 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies