magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de inchiriere cadru

CONTRACT DE INCHIRIERE
Pentru spatiile comerciale din cadrul
CENTRULUI COMERCIAL ...........................
INTRE :
Societatea Comerciala .............................., actionand in calitate de Director General.
desemnata mai departe “LOCATORUL”
si
Societatea Comerciala __________________, cu sediul social in __________________, str_______________, nr ______, bl____, sc_____, ap ____, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr._______________, cod fiscal R____________, avand contul bancar nr______________deschis la _____________reprezentata prin____________________, actionand in calitate de _______________ identificat cu B.I. seria ______nr____________ eliberat de politia _______________, domiciliat in_______________ str. ___________________ nr_____ bl.___, sc._____, ap._______.
desemnata mai departe “LOCATARUL”
au convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii.

ARTICOLUL 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
11 Locatorul inchiriaza, iar Locatarul ia in chirie un spatiu comercial situat la __________ in cadrul ......................., format din spatiu de vanzare in suprafata de __________ m2 si spatiu anexa in suprafata de _________ mp, denumit in continuare “spatiul inchiriat”, identificat conform schitei atasate ce se constituie Anexa 1 la prezentul contract.
12 Destinatia spatiului inchiriat este desfasurarea unei activitati de comert cu amanuntul __________________________.
ARTICOLUL 2. DURATA DE INCHIRIERE
21 Contractul de inchiriere este consimtit si acceptat pe o durata de __________ luni, incepand din __________.
22 Contractul de inchiriere poate fi reinnoit prin act aditional semnat de ambele parti.
23 Intentia de reinnoire a contractului de inchiriere se va notifica in scris cu cel putin 60 zile inainte de expirarea duratei de inchiriere.
ARTICOLUL 3. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Obligatiile LOCATARULUI
3.1.1. Sa foloseasca in liniste spatiul inchiriat, potrivit destinatiei prevazute in contract. Locatarul va avea obligatia de a comunica Locatorului lista exacta si datele personale ale persoanelor ce vor lucra in spatiul inchiriat si va trebui sa comunice imediat Locatorului orice modificare intervenita in aceasta lista.
3.1.2. Sa preia spatiul inchiriat pana cel tarziu la data de_____________ pentru efectuarea amenajarilor necesare in baza unui proces verbal de predare-primire. Procesul verbal de predare–primire se constituie ca Anexa 2 la prezentul contract.
3.1.3. Sa informeze imediat pe Locator asupra oricaror accidente si stricaciuni care s-au produs in spatiul inchiriat.
3.1.4. Sa respecte programul de functionare, normele P.S.I., procedurile de inchidere si deschidere a magazinelor ce fac parte din Regulamentul Interior al ..................... in care se afla spatiul inchiriat.
3.1.5. Sa efectueze platile prevazute in conditiile si la termenele stabilite in prezentul contract. Se accepta o depasire a termenului scadent cu 5 zile lucratoare, perioada pentru care se vor percepe penalitati specificate in art. 6.3.1
3.1.6. Locatarul are dreptul sa monteze firme, embleme sau alte mijloace de publicitate proprii pe fatada spatiului inchiriat, cu conditia obtinerii in prealabil a acordului scris din partea Locatorului.
3.1.7. Locatarul este de acord sa permita accesul Locatorului in spatiul inchiriat pentru efectuarea unor lucrari de constructii sau de reparatii strict necesare bunei functionari a ........................... Pe perioada lucrarilor de reparatii nu se percepe chirie.
3.1.8. Sa mentina curatenia si intretinerea si sa efectueze reparatiile curente necesare in spatiul inchiriat.
3.1.9. Sa efectueze un comert civilizat fara a deranja in mod evident si repetat ceilalti ocupanti ce se afla in .................... in care se gaseste spatiul inchiriat.
3.1.10. Sa nu afecteze structura de rezistenta a ...........................din care face parte spatiul inchiriat.
3.1.11. Sa nu afecteze si sa nu blocheze in nici un fel, prin activitatea sa, spatiile comune din cadrul ...........................in care se afla spatiul inchiriat.
3.1.12. Sa amenajeze spatiul inchiriat cu mobilier « pentru magazine » de buna calitate si sa expuna marfa pe care o comercializeaza in conditii profesionale fara a afecta imaginea ........................... Amenajarea cu echipamente si mobilier se va executa de catre Locatar numai dupa prezentarea proiectului de amenajare si obtinerea aprobarii din partea Locatorului.
3.1.13. Sa nu schimbe destinatia spatiului inchiriat.
3.1.14. Sa respecte normele in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor, inclusiv prin instruirea corespunzatoare a personalului care isi desfasoara activitatea in spatiul inchiriat.
3.1.15. Sa obtina toate autorizatiile legale de functionare de la autoritatile locale, necesare desfasurarii unei activitati conform destinatiei spatiului inchiriat.
3.1.16. Locatarul se obliga sa predea spatiul inchiriat la terminarea sau rezilierea contractului de inchiriere in buna stare de functionare, tinandu-se cont de uzura normala.
3.1.17. Locatarul se obliga sa plateasca chiria lunara, cheltuielile locative, precum si consumul de energie electrica furnizata prin instalatia electrica interioara individuala a spatiului inchiriat.
3.2. Obligatiile LOCATORULUI
3.2.1. Locatorul se obliga sa puna la dispozitia Locatarului spatiul inchiriat, pentru efectuarea amenajarilor, conform unui proces verbal de predare-primire semnat de ambele parti cel tirziu la data de __________. Procesul verbal de predare – primire se constituie ca Anexa 2 a prezentului contract.
3.2.2. Spatiul inchiriat va fi predat de catre Locator conectat la utilitati (electricitate, climatizare) si in stare finisata (tavan suspendat, iluminat incasetat in tavanul suspendat, placari cu gips-carton) cu exceptia finisajelor ce cad in sarcina Locatarului.
3.2.3. Locatorul isi ia obligatia sa mentina in stare buna de functionare ..............., conform normelor in vigoare in Romania pentru spatii comerciale.
3.2.4. Se obliga sa furnizeze utilitatile si serviciile aferente spatiului inchiriat (energie electrica, gunoi, climatizare).
3.2.5. Pe durata contractului de inchiriere, datorita lucrarilor de modernizare sau reparatii, pot aparea disfunctionalitati in furnizarea de utilitati. Locatarul intelege aceste disfunctionalitati iar pe perioada nefunctionarii utilitatilor nu se percepe chirie.
3.2.6. Locatorul se obliga sa efectueze reparatiile majore (structurale) pentru mentinerea in buna stare a ...........................din care face parte spatiul inchiriat.
3.2.7. Locatorul se obliga sa repare si sa intretina spatiile comune atat din interiorul cat si din exteriorul ...........................din care face parte spatiul inchiriat.
3.2.8. Sa permita Locatarului instalarea unui post telefonic la cererea scrisa si pe cheltuiala acestuia.
ARTICOLUL 4. CEDARE SI SUBINCHIRIERE
41 Locatarul nu isi va putea ceda drepturile rezultand din prezentul contract si nici sa procedeze la o subinchiriere, totala sau partiala, nici sa le foloseasca in cadrul unui contract de asociere in participatiune, fara consimtamantul expres si in scris al Locatorului.
ARTICOLUL 5. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
51 Locatarul nu se va adresa Locatorului si nici nu va reclama orice tulburare de folosinta provenind de la un tert, iar actiunile impotriva autorului daunelor vor cadea in sarcina sa.
52 Locatorul nu este responsabil de bunul mers al activitatii comerciale desfasurate de catre Locatar si nu poate fi tras la raspundere pentru rezultatele obtinute de catre Locatar in spatiul inchiriat.
ARTICOLUL 6. PLATI
6.1. Chiria
6.11 Prezentul contract este consimtit si acceptat in schimbul platii unei chirii lunare de __________ USD echivalenta in Lei, la care se adauga TVA, pe care Locatarul se obliga sa o plateasca Locatorului.
6.2. Alte cheltuieli
6.21 “Cheltuieli locative” inseamna toate cheltuielile pentru utilitati, ce urmeaza a fi platite de Locatar;
6.22 Cheltuielile locative se calculeaza proportional cu suprafata inchiriata, si vor fi platite lunar in conformitate cu facturile furnizorilor.
6.3. Penalitati
6.31 Orice suma neplatita de Locatar exact la termenul ei contractual, va fi de drept purtatoare de o penalitate de 1 % pe zi de intirziere. Aceste penalitati vor fi datorate si calculate cu incepere de la data scadentei sumei neplatite fara necesitatea vreunei somatii suplimentare.
6.32 In cazul neefectuarii platilor stabilite in contract in termen de 5 zile lucratoare de la data scadentei, Locatorul are dreptul :
• sa rezilieze contractul,
• sa intrerupa furnizarea utilitatilor necesare spatiului inchiriat,
• sa restrictioneze accesul oricarei persoane, inclusiv al Locatarului, in spatiul inchiriat si spatiul anexa inchiriat si sa retina bunurile apartinand Locatarului (marfa, mobilier, amenajarile facute in spatiul de vanzare) pana la achitarea de catre acesta a debitului. Daca Locatarul nu-si achita debitul in termen de 20 zile lucratoare de la data scadentei, Locatorul isi va indestula creanta prin vanzarea bunurilor retinute pana la concurenta cu suma restanta.
6.33 In cazul in care, din vina sau la solicitarea Locatarului, contractul inceteaza inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, Locatorul va percepe cu titlu de daune-interese o suma egala cu valoarea chiriei pe 2 (doua) luni.
6.4. Modalitatea de plata.
6.41 Chiria datorata pentru prima luna se va plati in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentului contract de inchiriere.
6.42 Data intrarii in vigoare a prezentului contract de inchiriere este _______________ 2004.
6.43 Plata chiriei pentru urmatoarele luni, se va efectua lunar, in avans, in primele 5 (cinci) zile lucratoare ale fiecarei luni pentru care este datorata. “Zi lucratoare” inseamna o zi (oricare in afara de sambata, duminica sau sarbatorile legale) in care bancile efectueaza operatiuni pentru activitatile curente.
6.44 Pentru buna executare a prezentului contract Locatarul va depune in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii contractului de inchiriere o scrisoare de garantie bancara egala cu valoarea unei chirii lunare.
6.45 Scrisoarea de garantie va fi retinuta de catre Locator cu titlu de daune interese in cazul in care contractul se reziliaza din vina Locatarului.
6.46 Plata chiriei se va efectua in baza unei facturi emise de Locator, pe care Locatarul se obliga sa o ridice personal de la sediul Locatorului. In cazul in care Locatarul nu se va prezenta sa ridice factura la data la care plata chiriei devine scadenta, factura ii va fi opozabila chiar daca Locatorul nu i-o va comunica sau daca Locatarul nu o va ridica dupa data scadentei.
6.47 Toate platile efectuate de Locatar sunt platibile in echivalentul in Lei (publicat de catre Banca Nationala la data emiterii facturii) a sumelor in USD specificate in contract.
6.48 Platile vor fi efectuate prin transfer bancar in contul indicat pe factura, sau numerar la casieria Locatorului.
ARTICOLUL 7. ASIGURARI
71 Locatorul este obligat sa asigure ............................ impotriva incendiilor, pagubelor provocate de apa, cutremurelor si a altor riscuri diverse.
72 Locatarul este obligat sa se ocupe personal de asigurarea bunurilor proprii (mobilier, echipamente, instalatii, marfa, etc.) existente in spatiul inchiriat.
73 Locatarul va trebui sa-si asume propria Raspundere Civila fata de terti, inclusiv potentialii cumparatori, pentru evenimente produse in incinta spatiului inchiriat.
74 Locatarul se obliga sa subscrie asigurarile cerute mai sus la companii de asigurari cunoscute si reputabile si sa dovedeasca aceasta la prima cerere a Locatorului.
ARTICOLUL 8. INCETAREA CONTRACTULUI
81 Contractul de inchiriere inceteaza in urmatoarele cazuri :
8.11 La expirarea termenului contractual, daca partile nu convin prelungirea acestuia prin act aditional.
8.12 Prin reziliere :
• Prin acordul scris al ambelor parti ;
• Ca drept al Locatorului in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare de catre Locatar a obligatiilor contractuale esentiale ( platile catre Locator prevazute in prezentul contract, afectarea structurii de rezistenta, schimbarea destinatiei spatiului inchiriat, clauza de subinchiriere). In acest caz Locatorul poate inceta furnizarea utilitatilor necesare spatiului inchiriat, iar contractul de inchiriere este desfiintat de drept, neconditionat si de indata fara a mai fi necesara punerea in intirziere si fara o alta formalitate prealabila, desfiintarea contractului facindu-se in virtutea prezentului Pact Comisoriu de Gradul IV, fara interventia justitiei.
• Ca drept al Locatarului in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare de catre Locator a obligatiilor contractuale.
• Pieirea sau avarierea spatiului inchiriat de asa maniera incit acesta nu mai poate fi intrebuintat conform destinatiei.
• In caz de forta majora asa cum este definita de legea romana.
82 Locatarul se obliga ca la incetarea prezentului contract fie ca urmare a expirarii termenului de inchiriere, fie ca urmare a oricaruia dintre cazurile prevazute la articolul 8.1.2 sa elibereze si sa predea Locatorului spatiul inchiriat in termen de 48 ore de la data incetarii prezentului contract.
83 In cazul in care nu se respecta termenul de predare, Locatarul este de acord ca Locatorul sa procedeze singur la inventarierea marfurilor existente in spatiul inchiriat si sa le depoziteze pe cheltuiala Locatarului in conditiile prevazute de legea romana.
84 Pentru depozitare Locatorul va percepe speze si cheltuieli de transport. Marfa si celelalte bunuri nu se vor elibera Locatarului decit dupa plata sumelor datorate, Locatorul beneficiind de dreptul de retentie prevazut de legea romana.
85 In situatia in care valoarea datoriilor, a spezelor si a celorlalte cheltuieli de depozitare depasesc valoarea marfurilor in cauza, acestea devin proprietatea Locatorului.
86 De asemenea, daca Locatarul decazut din toate drepturile de ocupare nu elibereaza spatiul inchiriat sau daca opune rezistenta unui ordin de evacuare sau obtine o prelungire a termenului limita de predare, va trebui sa achite pe zi de intarziere, o despagubire egala cu de doua ori chiria zilnica, aceasta pana la parasirea spatiului inchiriat. In acest caz, Locatorul poate sa intrerupa furnizarea de utilitati si servicii pentru spatiul ocupat abuziv.
ARTICOLUL 9. LITIGII
91 In caz de diferend intre parti si in lipsa unei reglementari amiabile in termen de 30 (treizeci) de zile de la data notificarii adresate de partea reclamanta, partea interesata va putea sesiza numai instanta din orasul in care se afla sediul Locatorului.
ARTICOLUL 10. DREPTUL GUVERNANT
101 Acest Contract de inchiriere este guvernat si va fi interpretat in conformitate cu dreptul roman.
102 Partile convin ca prezentul contract sa fie titlu executoriu in conditiile prevazute de legea romana.
ARTICOLUL 11. ALTE CLAUZE
111 Orice amenajari, imbunatatiri si instalatii efectuate de Locatar in spatiul inchiriat, care sunt atasate cladirii (............................) vor ramane la incheierea contractului de inchiriere, fara plata compensatorie (indemnizatie), in proprietatea Locatorului.
112 Locatorul sau reprezentantul sau vor putea, cu anuntarea in prealabil, sa viziteze sau sa permita vizitarea, din cand in cand a spatiului inchiriat, in scopul de a verifica starea generala si modul de intretinere a acestuia.
113 Orice act aditional la acest contract de inchiriere va fi semnat de ambele parti, in caz contrar acesta fiind nul si neavenit.
114 Locatorul este de acord ca Locatarul sa-si inregistreze un punct de lucru la adresa spatiului inchiriat.
115 Locatarul isi poate monta o firma sau logo cu numele magazinului numai dupa primirea acceptului in scris din partea Locatorului cu privire la marimea si pozitia acesteia.
116 De asemenea Locatarul intelege ca linistita folosinta a spatiului inchiriat nu poate fi asigurata in totalitate de catre Locator pe perioada lucrarilor de constructii interioare si exterioare.
117 Notificarile si orice alte comunicari referitoare la prezentul contract vor fi facute in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresele indicate in preambulul contractului.

Prezentul contract a fost întocmit si semnat in municipiul _____, judetul ________, la data de __________, în doua exemplare, fiecare cu __________ pagini, cate unul pentru fiecare parte.

Pentru LOCATOR : Pentru LOCATAR

Anexa 2
La contractul de inchiriere dintre .....................
si S.C._________________________________________

PROCES VERBAL

De predare-primire a spatiului situat in cadrul ........................ la _________

incheiat intre ................................. in calitate de Locator si _______________________________________________________________________________

in calitate de Locatar la predarea (primirea) spatiului.

1. Starea exterioara a cladirii (pereti, geamuri, acoperis) _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

2. Starea interioara a cladirii (pereti, tavane, usi) _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Starea instalatiilor electrice _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4.Starea instalatiilor de climatizare ____________________________________________________________________________

5. Alte constatari _______________________________________________________________________________

Incheiat astazi __________________ , in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

LOCATOR LOCATAR

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de inchiriere cadru.rtf95.75 KB11697în urmă cu 1 zi 37 minute
Contract de inchiriere cadru.doc127 KB10874în urmă cu 1 oră 40 minute
Your rating: None Average: 7.8 (12 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 31 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies