magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de consultanta resurse umane

CONTRACT DE CONSULTANŢĂ

Încheiat între:
S.C. ................ S.A., cu sediul în ........., str. ......., nr. ......, judeţul ............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având cod fiscal ................... şi cont nr. ............... deschis la ................ în calitate de CONSULTANT, reprezentată prin ....... .....................
şi
S.C. ................ S.R.L., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având cod fiscal ................... şi cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de BENEFICIAR, reprezentată prin ..............
a intervenit prezentul contract de consultanţă în următoarele condiţii.
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prin prezentul contract, CONSULTANTUL se obligă să acorde BENEFICIARULUI consultanţă în angajarea şi testarea personalului, contra unei remuneraţii.
Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI
Contractul se încheie pentru o durată de ........, începând de la data semnării acestuia de către părţi.
Art. 3. OBLIGAŢIILE CONSULTANTULUI
CONSULTANTUL se obligă:
a) să selecteze persoane prin testare şi intervievare, pentru angajarea acestora în cadrul societăţii BENEFICIARULUI, respectând fişa postului oferită de acesta;
b) să testeze periodic, la un interval de 3 luni, performanţele personalului angajat în cadrul societăţii BENEFICIARULUI;
c) să prezinte BENEFICIARULUI, rapoarte cu rezultatele testărilor efectuate;
d) să propună BENEFICIARULUI metode pentru facilitarea menţinerii unui optim motivaţional;
Art. 4. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
BENEFICIARUL se obligă:
a) să prezinte CONSULTANTULUI posturile disponibile, descrierea cerinţelor şi a atribuţiilor pe care trebuie să le îndeplinească persoanele testate în vederea angajării;
b) să plătească CONSULTANTULUI remuneraţia convenită prin contract pentru serviciile prestate de acesta;
Art. 5. REMUNERAŢIA ŞI MODALITATEA DE PLATĂ
Remuneraţia cuvenită CONSULTANTULUI este de ................./ lună.
Plata se face în numerar, la data de ........ a fiecărei luni.
Art. 6. CONFIDENŢIALITATE
Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor ce decurg din prezentul contract pe toată durata acestuia. În cazul rezilierii contractului, obligaţia de păstrare a confidenţialităţii se menţine timp de .... ani.
Art. 7. FORŢA MAJORĂ
Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor contractante, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, calamităţi. Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră.
După încetarea cazului de forţă majoră, partea care l-a invocat, îşi va relua obligaţiile contractuale în termen de 3 zile şi va anunţa cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
Art. 8. LITIGII
Orice litigiu decurgând din prezentul contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea contract se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.
Art. 9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
- expirarea termenului pentru care a fost încheiat;
- rezilierea de către oricare dintre părţile contractante, cu un preaviz de ...... zile lucrătoare;
- falimentul uneia dintre părţi.
Art. 10. DISPOZIŢII FINALE
Contractul se poate prelungi, prin acordul ambelor părţi, exprimat sub forma unui act adiţional.
Prezentul contract s-a încheiat la data de .........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONSULTANT,
BENEFICIAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de consultanta - resurse umane.rtf13.08 KB1727în urmă cu 3 zile 2 ore
Contract de consultanta - resurse umane.doc78 KB2512în urmă cu 1 zi 19 ore
Your rating: None Average: 10 (2 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies