magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de consultanta 4

CONTRACT DE CONSULTANTA
Incheiat astazi …………………….
La …………………………………..
I. PARTILE CONTRACTANTE
I.1. S.C. ………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. , cu sediul social in
……………… , str. ………….. nr. ……….. , bloc …….. , scara …… ,
etaj ……….. , apartament ………. , judet/sector …………. , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………… , sub nr. ………… din ………. , cod fiscal nr. …………. Din …………. , avand contul nr. …. ,
deschis la …….. , reprezentata de ………………. , cu functia de ………………. , in calitate de consultant, pe de o parte,
sau
1.1. Intreprinderea/Asociatia……………………. ,
Cu sediul in …………. , str. …………… nr. ………… , bloc ……… , scara …… , etaj …….. , apartament ……….. , sector/judet ……….. , posesoarea autorizatiei nr. ………… din ……… , eliberata de Primaria …………….. , codul fiscal nr. ……….. din ……….. , avand contul nr. ………… , deschis la ……….. , reprezentata de ……. , cu functia de ………… , in calitate de consultant, pe de o parte, si
1.2. S.C. …………………. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. , cu sediul social in
………… , str. ………….. nr. …….. , bloc ……… , scara ………… , etaj ……….. , apartament ………… , judet/sector ………….. , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului …………… , sub nr. ………… din …………. , cod fiscal nr. …………… din …………. , avand contul nr. ……….. , deschis la …….. , reprezentata de …………… , cu functia de ……… , in calitate de beneficiar (client), pe de alta parte,
sau
1.3. Asociatia/Fundatia ………………………. ,
Cu sediul in ………. , str. ……. Nr. …………. , bloc ……….. , scara ……. , etaj ……… , apartament ………. , sector/judet …………… , inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ……………… din …….. , a Tribunalului ………….. , codul fiscal nr. ……….. din ………….. , avand contul nr. …………. , deschis la ………… , reprezentata de …………….. , cu functia de ………….. , in calitate de beneficiar (client), pe de alta parte,
Sau
I.2. Intreprinderea/Asociatia ………………………. ,
Cu sediul in ………….. , str. ………… nr. ……….. , bloc ………. , scara ………… , etaj ………… , apartament ………… , sector/judet ……… , posesoarea autorizatiei nr. …….. din ……. , eliberata de Primaria ………………… , codul fiscal nr. ………. Din …………. , avand contul nr. …………….. , deschis la …………… , reprezentata de ………… , cu functia de …………….. , in calitate de beneficiar (client) pe de alta parte,
Sau
I.3. D ………………….. , domiciliat in ……………. ,
Str. …………….. nr. ………. , bloc …….. , scara ………… , etaj ….. ,
Apartament ………. , sector/judet ……………. , nascut la data de ………………………. In ………………… , sector/judet ………………….. , fiul lui …………………. Si al ……………. , posesorul buletinului (cartii) de identitate seria …………….. nr. ……………. , eliberat de ……………. , cod numeric personal ……………. , in calitate de beneficiar (client), pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de consultanta, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Consultantul se obliga sa asigure beneficiarului (clientului) urmatoarele
Servicii:
………………………………….
II.2. Serviciile pe care le asigura consultantul, enumerate la pct. 2.1, vor fi la capacitate si eficienta maxima, astfel: ………………………………….
……………………………………………………………
III. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA
III.1. Beneficiarul (clientul) se obliga sa plateasca consultantului: …………………………………………………..
III.2. Plata remuneratiei consultantului se va face astfel:………………………
…………………………………………….
III.3. a) Beneficiarul (clientul) este de acord sa ramburseze consultantului
cheltuielile pe care acesta le va efectua pentru realizarea clauzelor contractuale urmand ca justificarea lor sa se faca pe baza de decont insotit de documente justificative.
b) Prin cheltuieli rambursabile se intelege …………………………..
…………………………………………….
c) Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecinta
suspensarea continuarii lucrarilor pana la achitarea lor de catre beneficiar (client).
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
IV.1. Consultantul se obliga:
a) sa asigure beneficiarului (clientului) consultatii de specialitate
la un standard de performanta ridicat;
b) sa respecte instructiunile date de beneficiar in ceea ce
priveste urmarirea obiectivelor stabilite;
c) sa nu se angajeze sau sa nu negocieze in scopul de a
se angaja intr-o activitate, cu deosebire de consultanta, in conflict cu interesele beneficiarului (clientului);
d) sa predea lucrarea/lucrarile convenita(e) la timp si in bune
conditii.
IV.2. Beneficiarul (clientul) se obliga:
a) sa puna la dispozitia consultantului datele, informatiile si
documentele necesare indeplinirii obligatiilor asumate de acesta;
b) sa plateasca remuneratia stabilita, in cuantumul, in conditiile
si la termenele stabilite prin prezentul contract, precum si cheltuielile stabilite de comun acord, potrivit prevederilor pct. 3.3.
V. CLAUZA FINALA
V.1. In caz de nerespectare a duratei (termenului) stabilite prin prezentul
Contract, consultantul se obliga sa plateasca penalizari de . % pe zi de intarziere din valoarea serviciilor neefectuate.
V.2. Neplata la termen a remuneratiei stabilite, precum si a cheltuielilor
Rambursabile are drept consecinta obligarea beneficiarului la penalitati de intarziere de ……………. % pe zi.
VI. FORTA MAJORA
VI.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la
Termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
VI.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti,
In termen de …………… (zile,ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
VI.3. Daca in termen de ………….. (zile, ore) de la producere, evenimentul
Respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
VII. NOTIFICARI
VII.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una
Dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
VII.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa,
Prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
VII.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera
Primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
VII.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti,
Daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
VIII. LITIGII
VIII.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale
Amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Sau
8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului
contract sau rezultate din interpretare, executarea sau incetarea
acestuia sa fie rezolvate, pe cale amiabila de reprezentantii lor.
VIII.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila
Partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
IX. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
IX.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si
Documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. ….
X. INCETAREA CONTRACTULUI
X.1. Prezentul contract de consultanta inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei/implinirea termenului pentru care a fost
incheiat;
b) daca beneficiarul (clientul) face dovada ca, consultantul
este angajat sau negociaza sa se angajeze intr-o activitate, cu deosebire de consultanta, in conflict cu interesele beneficiarului (clientului);
c) in urma notificarii scrise a uneia dintre parti;
d) consultantul sau beneficiarul (clientul) nu-si respecta una
dintre obligatiile pe care si le-a asumat prin prezentulcontract.
X.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului
Contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin …….. zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
X.3. Beneficiarul (clientul), indiferent de cauza de incetare a prezentului
Contract, are obligatia sa plateasca consultantului contravaloarea
Serviciilor pe care I le-a prestat, in virtutea clauzelor acestuia.
X.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care,
Din culpa, a cauzat incetarea contractului.
XI. CLAUZE FINALE
XI.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional
Incheiat intre partile contractante.
XI.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta
Din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
XI.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile, neexercitarea de partea
Care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
XI.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ………. Exemplare
Din care …………. Astazi …………. , data semnarii lui.

CONSULTANT BENEFICIAR

Anexa

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre …………………………
Si …………………………… si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. …………….. din …………………………
I. OBIECT
1. Informatiile pe care le obtine …………………………………………
Ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.
2. Sunt confidentiale urmatoarele informatii:
a) situatia financiara;
b) proiectele de afaceri;
c) produsele nelivrate pietei;
d) procesele de fabricatie;
e) licentele sau brevetele de inventii;
f) alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a ……………………..
3. De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus
Sau se vor pune la dispozitia …………………………. .
II. SFERA CIRCULATIEI INFORMATIILOR
4. ………………………………………………………
poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.
5. Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii,
Contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvaluiinformatiile confidentiale, cu exceptia cazului in care ……………..
Aprobata in scris aceasta posibilitate.
6. …………………………………………………………
va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop.
III. DURATA ANGAJAMENTULUI
7. Durata prezentului angajament este ……… , in afara de cazul in care una
Dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.
8. Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu …….. zile inainte
De a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.
IV. SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA ANGAJAMENTULUI
9. Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata
Unor despagubiri astfel: ……………………………………………………….
10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
a) daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la
……………………………….. ;
b) informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;
c) dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris
pentru aceasta;
d) informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;
e) ………………….. a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
V. INCETAREA ANGAJAMENTULUI
11. Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.
12. La data incetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au
Caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.
Prezentul angajament s-a incheiat in ………………. Exemplare din
Care …………. , astazi ……………………….

SEMNATURA PARTILOR

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de consultanta 4.rtf56.38 KB1683în urmă cu 1 săptămână 1 zi
Contract de consultanta 4.doc100.5 KB3786în urmă cu 1 zi 6 ore
Your rating: None Average: 8.4 (5 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies