Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de comodat 2

CONTRACT DE COMODAT

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art. 1. S.C. ................ S.R.L. cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având cod fiscal ................... şi cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de comodatar, reprezentată prin ..............
şi
Art. 2. Dl./D-na. ................, cu domiciliul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., identificat cu B.I. seria ....... nr. .......... în calitate de comodant,

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3. Obiectul contractului îl constituie împrumutul autoturismului marca ........... cu nr. de înmatriculare .................. aflat în proprietatea d-lui/d-nei. .................., în calitate de comodant, pe care S.C. .............. S.R.L. se obligă să îl folosească ca maşină de intervenţii potrivit scopului său.

TERMEN

Art. 4. Împrumutul se acordă pe o durată de ...... ani, cu începere de la data semnării contractului.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 5. Comodantul are dreptul:
- de a primi la scadenţă autoturismul împrumutat comodatarului;
- de a exercita, în cazul refuzului de restituire a bunurilor de către comodatar, acţiunea reală în revendicare sau o acţiune personală derivată din contract.

Art. 6. Comodatarul are dreptul:
- de a reţine bunurile până la plata cheltuielilor extraordinare, necesare şi urgente făcute pentru conservarea autoturismului.

Art. 7. Comodantul se obligă:
- să remită autoturismul la data semnării contractului, la sediul S.C. ........... S.R.L.;
- să restituie cheltuielile făcute de comodatar în vederea conservării autoturismului pe durata contractului;
- să suporte riscul pieirii fortuite a autoturismului.

Art. 8. Comodatarul se obligă:
- să conserve autoturismul împrumutat;
- să folosească autoturismul potrivit destinaţiei stabilite prin prezentul contract;
- să restituie la data încheierii contractului bunul împrumutat.

RĂSPUNDEREA

Art. 9. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pierderea - în tot sau în parte - a lucrului, dacă nu dovedeşte că deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecinţa folosirii potrivit destinaţiei şi fără culpă din partea sa.

DAUNE COMINATORII

Art. 10. În cazul în care comodatarul nu restituie autoturismul la sfârşitul contractului, acesta este obligat să plătească comodantului, daune cominatorii în valoare de ............. lei pentru fiecare zi de întârziere.

FORŢA MAJORĂ

Art. 11. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă.
Partea contractantă care invocă forţă majoră, o poate face opozabilă celeilalte părţi cu condiţia informării despre apariţia cauzei de forţă majoră în cel mult 5 zile de la apariţia acesteia adăugând o confirmare a unor autorităţi competente care să certifice realitatea şi exactitatea cauzei.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 12. Raporturile contractuale încetează prin restituirea lucrului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract.
Art. 13. În caz de nerespectare a obligaţiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.

LITIGII

Art. 14. Litigiile dintre părţile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ....... în 3 exemplare originale, din care unul rămâne la comodant, unul la comodatar şi unul la notariat.

Semnăturile părţilor

COMODATAR,
S.C. .............. S.R.L.
COMODANT,
Dl./D-na ............

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de comodat 2.rtf13.04 KB9879în urmă cu 6 ore 11 minute
Contract de comodat 2.doc79 KB15016în urmă cu 6 ore 10 minute
Your rating: None Average: 7.6 (23 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 2 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2007 - 2013 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Acte - Gazduire web Sibiu

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Familia 2004 - Web design - Servicii funerare internationale


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies