magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de comision international de vanzare

CONTRACT DE COMISION DE VANZARE (EXPORT)

Art. 1. Parti contractante:
1. S.C. ............ din ............., str. ............, nr. ..., bloc ..., ap. ......, inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ........., deschis la ............... reprezentata prin ....................... in calitate de ......................., denumita in continuare COMISIONAR
si
2. S.C. .................. din ............., str. ..............., nr. ...., ap. ...., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ................... cont curent, deschis la ................., reprezentata prin ................., in calitate de .............., denumita in continuare COMITENT
Art. 2. Obiectul contractului consta in vanzarea de catre comisionar in numele sau, dar pe contul comitentului, a unei cantitati de ................. in greutate de......., conform instructiunilor comitentului, contra unui comision.
Art. 3. Termenul contractului
Prezentul contract se incheie pe un termen de ................... si se poate decala in cazul intervenirii unor evenimente neprevazute.
Art. 4. Obligatiile comitentului:
- Sa intocmeasca oferta tehnica (intr-o limba de circulatie internationala si va cuprinde descrierea parametrilor tehnici si de calitate ai marfii) si sa o transmita comisionarului;
- Sa puna la dispozitia comisionarului documentatiile tehnice necesare la negocierea contractului extern de vanzare cumparare;
- Sa acorde comisionarului asistenta tehnica in perioada negocierilor prin delegarea de specialisti imputerniciti;
- Sa avizeze proiectul de contract de vanzare - cumparare pe care comisionarul l-a negociat si urmeaza sa-l semneze in nume propriu;
- Sa livreze marfa angajata pe contul sau la export, cu stricta respectare a conditiilor din contractul extern;
- Sa participe activ la derularea contractului extern prin furnizarea datelor necesare angajarii mijloacelor de transport, notificarea comisionarului ca marfa este pregatita pentru control, receptie si expediere;
- Sa transmita comisionarului o parte din documentele comerciale necesare expeditiei: factura proforma, avizul de expediere, certificatul de calitate, certificatul de garantie, certificatul de origine, procesul-verbal de receptie, buletinul de analize, instructiunile de montaj, functiune si intretinere, specificatiile de continut ale coletelor, emise in limba internationala ceruta de contractul extern;
- Sa anunte comisionarul cu privire la evenimentele fortuite sau de forta majora intervenite in perioada derularii contractului si notificarea incetarii lor, impreuna cu actele atestatoare;
- Sa participe la solutionare litigiilor provenind din reclamatii ale partenerului strain;
- Sa suporte toate cheltuielile facute de comisionar in negocierea si derularea contractului.
Art. 5. Obligatiile comisionarului:
- Sa intocmeasca, pe baza ofertei tehnice si a instructiunilor comitentului, oferta finala pe care sa o transmita importatorului;
- Sa negocieze si sa semneze in nume propriu contractul extern de vanzare-cumparare;
- Sa transmita comitentului spre avizare proiectul de contract negociat si sa-i ceara acestuia asistenta tehnica, in cazurile in care este necesara;
- Sa indeplineasca unele formalitati: cererea si obtinerea licentei de export, emiterea declaratiei vamale, emiterea dispozitiei de transport si vamuire, emiterea cererii de conosament, emiterea cererii pentru angajarea spatiului de tonaj maritim etc.
- Sa obtina instructiunile importatorului privind expedierea si sa le transmita comitentului;
- Sa obtina acceptul portuar pentru expediere si sa-l transmita comitentului;
- Sa-i notifice importatorului ca marfa este pregatita pentru control si receptie si ca marfa este pregatita pentru expediere;
- Sa pregateasca si sa prezinte la banca documentele convenite in contractul extern pentru incasarea pretului marfii;
- Sa-i notifice comitentului orice reclamatie primita de la importator si sa-i asiste in rezolvarea acesteia.
Art. 6. Comisionul cuvenit comisionarului pentru serviciile indeplinite este de ........% din valoarea contractului de vanzare-cumparare extern. Plata se va face prin ........... (ordin de plata, cash, in cont deschis, acreditiv documentar etc.).
Art. 7. Raspunderi
1. Partea care din vina sa aduce prejudicii celeilalte parti prin neexecutarea sau neexecutarea intocmai a prezentului contract, datoreaza despagubiri.
2. Nerespectarea obligatiilor de catre una din parti indreptateste cealalta parte la neindeplinirea obligatiilor corelative.
Art. 8. Incetarea contractului
Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri: revocarea imputernicirii, renuntarea la imputernicire, moartea, dizolvarea, interdictia, insolvabilitatea sau falimentul comitentului sau comisionarului, precum si prin acordul partilor.
Art. 9. Litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului contract, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor fi supuse instantelor judecatoresti competente.
Art. 10. Forta majora
Orice imprejurare independenta de vointa partilor contractante, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, calamitati. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 10 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora.
Dupa incetarea cazului de forta majora, partea care l-a invocat, isi va relua obligatiile contractuale in termen de 3 zile si va anunta cealalta parte. Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
Art. 11. Alte clauze
1. Dreptul de proprietate si riscurile se transmit direct de la comitent la tert, in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare extern.
2. Prezentul contract se completeaza cu prevederile legale in materie de mandat si comision si poate fi modificat prin acordul partilor.

COMITENT,
..........
COMISIONAR,
...........

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de comision international de vanzare.rtf12.8 KB1234în urmă cu 1 săptămână 1 zi
Contract de comision international de vanzare.doc82.5 KB1750în urmă cu 1 săptămână 2 zile
Your rating: None Average: 10 (2 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 1 vizitator online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies