magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de asistenta financiara 2

CONTRACT DE ASISTENŢĂ FINANCIARĂ

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
S.C. ............. cu sediul în ................ înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ....................., cod fiscal nr. ......... cont curent nr. ........... deschis la Banca ......................... reprezentată prin .................. în calitate de ............., denumită în continuare PRESTATOR
Şi
S.C. ................... cu sediul în .................. înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., cod fiscal nr. ............., cont curent nr. ................. deschis la Banca ..............., reprezentată prin .............. în calitate de ............., denumită în continuare BENEFICIAR, am convenit încheierea prezentului contract de asistenţă financiară.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prin prezentul contract, PRESTATORUL se obligă să presteze servicii de asistenţă financiară, prin reprezentanţii săi autorizaţi, în scopul dezvoltării activităţii BENEFICIARULUI.
Art. 3. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
Prestatorul se obligă:
- să efectueze analiza posibilităţilor de dezvoltare a BENEFICIARULUI;
- să prospecteze piaţa şi să realizeze un raport propunând BENEFICIARULUI soluţiile ce trebuie adoptate;
- să acorde beneficiarului consultanţă în domeniul financiar, potrivit cu obiectul de activitate;
- să contacteze potenţialii furnizori de materii prime necesare BENEFICIARULUI în realizarea activităţii sale;
- să încheie contracte cu furnizorii acceptaţi de BENEFICIAR;
Art. 4. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
Beneficiarul se obligă:
- să plătească prestatorul remuneraţia convenită prin prezentul contract;
- să achite obligaţiile de plată asumate prin contractele încheiate de PRESTATOR cu furnizorii.
Art. 5. REMUNERAŢIE ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
Pentru serviciile ce constituie obiectul prezentului contract, BENEFICIARUL se obligă să plătească PRESTATORULUI o remuneraţie în sumă de ................ lei.
Plata se face lunar la data de ..........................
Art. 6. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe un termen de ...................... putând fi prelungit prin acordul scris al celor două părţi contractante cu cel puţin ..... zile înainte de expirare.
Art. 7. CLAUZA PENALĂ
Neplata remuneraţiei cuvenită PRESTATORULUI atrage penalizări de ...% pe zi de întârziere aplicată asupra sumei de plată, în sarcina BENEFICIARULUI.
Art. 8. FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute obligaţiile asumate conform prevederilor contractuale.
Art. 9. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea asupra următoarelor informaţii:
- situaţia financiară;
- proiectele de afaceri;
- produsele BENEFICIARULUI;
- procesele de fabricaţie;
- licenţele şi brevetele de invenţie;
- alte documente necesare derulării contractului sau obţinute în urma executării clauzelor contractuale.
Art. 10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează în următoarele condiţii:
- la expirarea duratei stipulate în contract;
- prin acordul părţilor;
- în caz de faliment al uneia din părţile contractante;
Art. 11. LITIGII
Litigiile decurgând din prezentul contract inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
Dacă litigiile nu vor fi rezolvate pe această cale, se vor înainta spre soluţionare Curţii de Arbitraj a Camerei de Comerţ şi Industrie ............
Art. 12. CLAUZE FINALE
Modificarea dispoziţiilor prezentului contract se realizează doar prin act adiţional la prezentul contract.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi .................., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

PRESTATOR,
BENEFICIAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de asistenta financiara 2.rtf20.07 KB1102în urmă cu 15 ore 39 minute
Contract de asistenta financiara 2.doc71 KB1144în urmă cu 21 ore 10 minute
No votes yet

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 51 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2007 - 2017 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Acte - Gazduire web Sibiu

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Familia 2004 - Web design - Servicii funerare internationale


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies