magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de asigurare auto

CONTRACT DE ASIGURARE

Încheiat astăzi ......................

la ..........................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ..............................., str. ........................................... nr. ............., bloc ..........., scara ........., etaj ......, apartament ......., judeţ/sector ......................................./......, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ..............................................., sub nr. .................... din ................................., cod fiscal nr. ............................................. din ...................................., având contul nr. ...................................., deschis la ...................................................................., reprezentată de ................................................, cu funcţia de ...................................................., în calitate de asigurător, pe de o parte, şi

1.2. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) .............................., str. .............................. nr. ..........................., bloc ..............., scara ............, etaj ........., apartament ........, judeţ/sector ..................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ..................................................., sub nr. ................ din ............................, cod fiscal nr. .......................................... din ......................., având contul nr. ......................., deschis la ............................, reprezentată de ..............................................., cu funcţia de ................................................................., în calitate de asigurat, pe de altă parte,

sau

1.2. Asociaţia/Fundaţia ........................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) .............................., str. .................................................... nr. ..............., bloc ..........., scara ........., etaj ......., apartament .........., sector/judeţ .........................................., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. ............................................... din ......................................, a Tribunalului ............................, codul fiscal nr. ............................. din ......................, având contul nr. ......................., deschis la ..............................., reprezentată de .................................., cu funcţia de ........................., în calitate de asigurat, pe de altă parte,

sau

1.2. Întreprinderea/Asociaţia ................................................................................................................, cu sediul în (localitatea) ......................................., str. ............................................ nr. .............., bloc ..........., scara ............., etaj .............., apartament ............, sector/judeţ ............................., posesoarea autorizaţiei nr. ................. din ...................., eliberată de Primăria ..........................., codul fiscal nr. .......................... din ......................, având contul nr. ..........................................., deschis la ................................................, reprezentată de ........................................................., cu funcţia de......................................................................, în calitate de asigurat, pe de altă parte,

sau

1.2. D ............................................................................, domiciliat în ................................................., str. ................................, nr. ................., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......, sector/judeţ ................................., născut la data de (ziua, luna, anul) ........................................ în (localitatea) ........................., sector/judeţ ............................., fiuI lui ....................................... şi al .........................................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ...... nr. ............. eliberat de ............................................, cod numeric personal ..................................................., în calitate de asigurat, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de asigurare cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Asigurătorul, în temeiul condiţiilor de asigurare prevăzute în anexa nr. ..................... Ia prezentul contract, îl asigură pe asiguratul sus-menţionat, în calitate de deţinător aI autovehiculului:

a) felul ................................................................................................................................

b) marca .............................................................................................................................

c) tipul ................................................................................................................................

d) număr de înmatriculare şi indicativ ................................................................................

e) serie motor .....................................................................................................................

f) anul de fabricaţie ...........................................................................................................

g) cilindru (cmc) .................................................................................................................

h) putere (kW) ....................................................................................................................

i) număr de locuri ..............................................................................................................

j) tonaj ...............................................................................................................................

2.2. Felul asigurării, suma asigurată şi prima de asigurare sunt cele prevăzute în tabelul de mai jos:

Felul asigurării Moneda Suma asigurată Prima de asigurare

Total

2.3. Prima de asigurare de ............................, adică ...................., s-a achitat cu chitanţa nr. .............. din ......................... .

III. TERMENUL ASIGURĂRII

3.1. Asigurarea se încheie pe timp de ................., de la ..................... şi până la ............................ .

3.2. Asigurarea este valabilă ..............................................................................................................

IV. CLAUZE FINALE

4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

4.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

4.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

4.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, din care ......................... astăzi ........................., data semnării lui.

ASIGURAT

ASIGURĂTOR

__________________

1) Asigurătorul, de obicei, emite o poliţă/carte internaţională de asigurare pe care o predă asiguratului.

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de asigurare auto.rtf16.99 KB2587în urmă cu 11 ore 39 minute
Contract de asigurare auto.doc64.5 KB2887în urmă cu 11 ore 16 minute
Your rating: None Average: 8.1 (9 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 4 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2007 - 2017 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Acte - Gazduire web Sibiu

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Familia 2004 - Web design - Servicii funerare internationale


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies